Principdeklaration

Publicerad i originalversion från 1977

Som ett direkt resultat av Maranataförsamlingens verksamhet har under senare år vuxit fram ett antal storfamiljer på olika platser i vårt land. Pilgrimstjänst har vid sådana nyetableringar under ett initialskede utgjort ett naturligt stöd. Dessutom har Maranataförsamlingen anförtrott Pilgrimstjänst uppgiften att administrera församlingens skola med namnet Pilgrimsskolan. Alla engagerade arbetar utan någon ekonomisk vedergällning för sina insatser. Det är en regel utan undantag efter de apostoliska teserna:

-Hava vi föda och kläder, så må vi låta oss nöja därmed. Men de som vilja bliva rika de råka in i frestelser och snaror och hemfalla åt många dåraktiga och skadliga begärelser, som sänka människorna ned i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont; och somliga hava låtit sig så drivas därav att de hava villats bort ifrån tron och därigenom tillskyndat sig själva många kval. 1 Tim 6:8-10

För livets nödtorft arbetar vi enligt följande princip:

-Silver eller guld eller kläder har jag icke åstundat av någon. I veten själva , att dessa mina händer hava gjort tjänst för att skaffa nödtorftigt uppehälle åt mig och åt dem som hava varit med mig. Apg. 20:33-34

Pilgrimstjänst är en ideell förening, tillkommen för att praktiskt befrämja Nya Testamentets social-etiska gemenskapsideal i kommuniteter befriade från det profana samhällets kategoriklyftor och klassmotsättningar. Urkunden för denna naturliga livsform finns i Apg. 2:44-45: -Men alla de som trodde höllo sig tillsammans och hade allting gemensamt, de sålde sina jordagods och vad de eljest ägde och delade med sig därav åt alla, efter som var och en behövde. Apg. 4:32: -Och i hela skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allting gemensamt, samt 1 Kor. 7:29-32: -Tiden är kort; därför må härefter de som hava hustrur vara såsom hade de inga, och de som gråta, såsom gräto de icke, och de som glädja sig, såsom gladde de sig icke, och de som köpa något såsom finge de icke behålla det, och de som bruka denna världen, såsom gjorde de icke något bruk av den. Ty den nuvarande världsordningen går mot sitt slut; och jag skulle gärna vilja, att I voren fria ifrån omsorger.
Det kan knappast lända samhället till skada att några av dess medborgare markerar ett radikalt steg på väg mot urkristna livskvaliteter i medmänskligare samhällsformer och miljöer. Vi är världsfrånvända i Jesu bergspredikans mening, men absolut inte verklighetsfrämmande. Det ligger eskatalogisk realism, sunt förnuft och trons konsekvens i en livsstil med bergspredikans etik som säkert fundament.

-Samlen eder icke skatter på jorden, där mott och mal förstöra och där tjuvar bryta sig in och stjäla. Ty där din skatt är, där kommer ock ditt hjärta att vara. Matt. 6:19-21

Föreningen Pilgrimstjänst är numerärt underlägsen, ekonomiskt fattig och helt utan privatkapitalistiska intressenter eller tendenser. Hela verksamheten har sin förutsättning i medlemmarnas gemensamma grundsyn, erfarenheter och insatser för dagens livsuppehälle.
Dikterade av teologiska, psykologiska och etiska synsätt, har vi valt att radikalt sänka vår konsumtion och privata materiella standard för att tillbedja, leva och arbeta tillsammans med varandra i kamp mot tidens förödande kravmentalitet och osolidaritet. Vi eftersträvar att vara levande och fungerande storfamiljer till kärnfamiljernas beskydd och aktiva små missionscenter för samarittjänster utanför samhällets bidrags- och subventionssystem.
Denna avvisande hållning till samhällsfinansierad ideell och religiös verksamhet av statskyrko- eller frikyrkomodell indikerar en desperat ambition att i någon mån reducera statens alltmera ovidkommande inblandning i privat-, familj- och församlingsliv.
I ett för vår materiella och andliga existens solidariskt beroende av varandra för det dagliga livets uppehälle, kan vi såsom individer skydda varandra för det datoriserade samhällets många omänskligheter och hjälpa varandra att överleva såsom personligheter utan att fullständigt deformeras av den apokalyptiska omstruktureringsprocess, som i hela världen historiseras inför våra ögon. Detta totalitära mönster med en hemlighetsfull talkombination som sitt speciella kännetecken formas lokalt och globalt i tiden.

-Och det förmår alla, både små och stora, både rika och fattiga, både fria och trälar, att låta giva sig ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal. Upp. 13:16-17

En ny ekonomisk världsordning med skoningslös avpersonifiering och samhällsomvandling i strukturer med oantastbar perfektionism i känd sciencefiction-stil.
Månne vi redan skönja tecknen på väggen i elektronikcivilisationens avancerade laserteknik, datorminne och monitorskrift utan att dess avnämare förstår de apokalyptiska signalerna och saknar förmåga att tolka deras allvarliga innebörd!