Upprop för Pilgrimsskolans vitesfond

Pilgrimsskolan
är samlingsnamn för hemundervisande familjer tillhörande
Maranataförsamlingen. Alltsedan 1977 har föräldrar inom församlingen
valt att själva undervisa sina barn i hemmet eller tillsammans med andra
familjer som också hemundervisar. Familjerna kom att bli svenska
pionjärer på området genom att åberopa en undertryckt och mer eller
mindre okänd rättighet i skollagen som gav utrymme för föräldrar att
hemundervisa: ”Beredes barn i hemmet eller annorstädes enskild
undervisning som väsentligen motsvarar grundskolans, skall barnet
befrias från skolgång (dåvarande skollag § 35).”

Pilgrimsskolan har förutom några kortare tidsperioder alltid tvingats
arbeta i motvind. Politiker och media har bedrivit regelrätta kampanjer
för att smutskasta hemundervisningen. Exempelvis när TV-programmet
Existens 2008 gjorde reportage om hemundervisningen, som om det vore en
registrerad skola, så intervjuades chefsjurist Ingegerd Hillbom på
Skolverket. Hon sa då: ”Det är ju olagligt, för enligt vår lagstiftning
så krävs det ett godkännande enligt skollagen för att få ha en skola.”
Före detta Skolborgarrådet Lotta Edholm har vid flera tillfällen agerat
direkt fientligt mot hemundervisningen och lovat att ”stoppa
undervisningen”. Edholm beklagar sig över att myndigheterna inte har
större befogenheter för att med tvångsåtgärder kunna hämta barnen till
vanlig skolundervisning.

Efter att skollagen ändrades 2010 kriminaliserades i ett nu ett
hundratal föräldrar i Sverige. Då ströps nämligen det utrymme i lagen
som tillät hemundervisning. Från och med att nya lagen började gälla
läsåret 2011/12 krävs det synnerliga skäl för att få tillstånd att
bedriva hemundervisning. Många hemundervisande familjer valde då att fly
Sverige. Andra förföljs genom att familjer utsätts för sociala
utredningar och genom att de blir påförda skyhöga vitesbelopp. Bara
under förra läsåret ålades två av Pilgrimsskolans familjer att betala
närmare 80.000 kronor.

Hemundervisningen är dock så angelägen att Maranataförsamlingen även
fortsättningsvis kommer att ge sitt direkta stöd till de församlingens
familjer som drabbas av vitesförelägganden. Att hemundervisa är en
mänsklig rättighet med stöd i Europakonventionen, FN:s stadgar för
mänskliga rättigheter och i FN:s barnkonvention.

Även under innevarande läsår har hemundervisande familjer hotats med
att påföras höga vitesbelopp. Maranataförsamlingen har därför upprättat
en fond för att hjälpa de drabbade familjerna. Fonden bär namnet
PILGRIMSSKOLAN. Vill du vara med och stödja sätter du in ditt bidrag på
Plusgiro 44 10 05-6, och märk inbetalningen PILGRIMSSKOLAN. Insamlade
medel går oavkortat till att betala vitesförelägganden åt drabbade
familjer.

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x